Tăng sub Tiktok

Tổng tiền: chọn sever

Lưu ý

1 Uid mua không quá 30 lần trên toàn bộ server, đơn cũ done mới mua đơn mới.
các đơn tiktok tại các server đều không bảo hành khi tụt.
Để chế độ công khai như ảnh, không đổi user_name trong quá trình chạy. và có tối thiểu 1 video.

Danh sách đơn hàng

# Mã đơn hàng Object ID Servers Số lượng Bắt đầu Đã tăng Giá Tổng Nghi chú Trạng thái Thời gian
Hotline: 0344935456 (kỹ thuật) - (CSKH)